Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Εξετάσεις

Μαθήματα εξετάσεων

Share

Τα μαθήματα κάθε τάξης χωρίζονται σε δύο ομάδες: η ομάδα Α' της οποίας εξετάζονται τον Ιούνιο και της ομάδας Β' που δεν εξετάζονται:

1.Τα μαθήματα της Α' τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

 • Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),
 • Ιστορία,
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),
 • Αγγλικά

β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

2.Τα μαθήματα της Β' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

Γενικής Παιδείας:

 • Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),
 • Ιστορία,
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
 • Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα)
 • Αγγλικά
 • και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.  β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

3.Τα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες: α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
 • Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
 • Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και
 • όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού. β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.
 

Ένισχυτική - Αίτηση

Share

Συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος:

Επειδή κάποιοι ενδιαφερόμενοι δεν μπόρεσαν να ανοίξουν την αίτηση, παρακάτω φαίνεται η φόρμα της, Μπορείτε να την γράψετε σε ένα κειμενογράφο (π.χ. Word) και να την αποστείλετε στο σχολείο αύριο.

 

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Αθηνάς 30

Τηλ. 25210- 48635

 

ΑΙΤΗΣΗ Δ Η Λ Ω Σ Η

 

 

Ο/Η υπογραφόμενος/νη

δηλώνω ότι ο γιός/κόρη μου ………..…………………………………………………………………… μαθητής/τρια του ………….. τμήματος επιθυμώ να πάρει μέρος στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων» (E.Δ.Ε.Μ.) στα παρακάτω εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

1


) Ελεύθερο Σχέδιο,

 


2) Γραμμικό Σχέδιο,

3


) Γαλλικά,

4


) Γερμανικά,

 


5) Ιταλικά,

6


 

) Ισπανικά,

7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση

(Χ Τσεκάρετε αναλόγως)

Δράμα, ……/……./2021

 

Ο/Η κηδεμόνας

   

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Share

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το
ακαδημαϊκό έτος 2021-22»

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου
39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το
άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α ́),
με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α ́) καθώς και την με αρ. Φ.153/146145/Α5/20-09-2019 (ΦΕΚ
3557/Β’/2019), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί
σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό
διαπίστωσης πάθησης.
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους
υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το
ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία
είναι από Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020. Η παρούσα εγκύκλιος θα πρέπει
επομένως να αποσταλεί από τους Δ/ντες των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο σε όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης (Γ ́ για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Δ ́ για τα Λύκεια των
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Σχολικών Μονάδων.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ
358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την ΥΑ
Φ.153/130546/Α5/29-09-2020 (ΦΕΚ 4374 Β ́) και τις επικρατούσες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, οι
υποψήφιοι θα πρέπει αποστείλουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ταχυδρομικώς με

συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς
Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά::
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή
Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:
1) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)
2) από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές
εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία,
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής
αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ:
κωδ. 05)
3) με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 27)
4) από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 67% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση
(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 57)
5) από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκέφαλου με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 63)
6) από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 64)
7) από μελορεόστωση με ποσοστό αναπηρίας 80%(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 69)
8) από ιχθυασιοειδή ερυθροδερμία με ποσοστό αναπηρίας 67%(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 70)
9) από φαρμακοανθεκτική επιληψία με ποσοστό αναπηρίας 67%(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 71)
απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. Φ.251/171726/Α5 /4-11-
2019 (ΑΔΑ: ΨΑ9Χ4653ΠΣ-4ΚΞ) αναφορικά με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.) που να έχει μόνιμη
ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να
εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.
Όσοι από τους υποψήφιους των ανωτέρω περιπτώσεων 1) έως και 9) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς
τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα
υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντας τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας,
αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι μετά την ψήφιση των Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α ́) και Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α ́), την
έκδοση της ΚΥΑ με αριθ. Φ. 153/104779/Α5/25-6-2018 (ΦΕΚ 241/τ.Β’/25-6-2018) και την έκδοση επίσης της
ΚΥΑ με αριθμ. Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019) έχει υπάρξει νέα κωδικοποίηση παθήσεων,
εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:
Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των
Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τον ανωτέρω
ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης
Πάθησης από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που
αναφέρονται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο
Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το
ΚΕΣΥ μετά τις 10 Νοεμβρίου 2017, γίνονται δεκτά για την εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω
του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την
οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν. Οι ενστάσεις
με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

   

Οδηγίες

Share

Αφορά μόνον όσους μαθητές και μαθήτριες φοιτούν αυτή τη στιγμή στη Γ' Λυκείου:

Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.ΠΑΙ.Θ.): https://www.minedu.gov.gr/

Πατάτε τον σύνδεσμο: Αίτηση Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021 – ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Πατάτε στο νέο σύνδεσμο: 24-11-2020 Αίτηση Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2021 – ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάζετε τις οδηγίες που σας αφορούν και αποθηκεύετε την:

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΟΝΟ μαθητής/ρια)

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021

Την συμπληρώνετε και την αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Λυκείου, ως συνημμένο έγγραφο.

Οδηγίες συμπλήρωσης υπάρχουν. Προσέξτε: από τα 1 - 13 όσα είναι γκρι. Στην ταχυδρομική διεύθυνση γράφετε οδό, αριθμό, Πόλη και Τ.Κ. Στα τηλέφωνα γράφετε οπωσδήποτε το δικό σας και όσα ακόμη υπάρχουν: κινητά κηδεμόνων, σταθερό οικίας, σταθερό εργασίας κηδεμόνων. Στο φύλο, είτε τη λέξη: "Αγόρι" είτε τη λέξη: "Κορίτσι". Στο 11 & 12: "ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ" και τέλος στο 13 τον αριθμό δελτίου ταυτότητα σας. Στα υπόλοιπα 18 και 19 βάζετε Χ σε όσα γκρι είναι απαραίτητο.

Το έγγραφο είναι κατανοητό και συμπληρώνεται εύκολα. Προθεσμία από αύριο Τετάρτη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Για να βοηθηθείτε σας ετοιμάσαμε και μια αίτηση με τυχαία στοιχεία ενός μαθητή, ο οποίος μαθητής ανήκει στον προσανατολισμό ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στο ΥΓΕΙΑΣ και επιθυμεί να εξεταστεί στα Γαλλικά και τα Ιταλικά και επίσης θέλει να να είναι υποψήφιος στην ΑΕΝ και για Γυμναστής (ΤΕΦΑΑ). Παρακαλούμε στο μήνυμα σας να γράφετε το ονοματεπώνυμο υποψηφίου και το τμήμα σας, Π.χ. Γκίνης Ανδρέας, Γ4.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (Γκίνης_Ανδρέας_Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή-1.doc)Γκίνης_Ανδρέας_Α-Δ_ΓΕΛ_1_σελίδα_για_υποβολή-1.doc Διαχειριστής Ιστότοπου36 Kb
   

Αίτηση για Πανελλαδικές 2021 (μόνο τελειόφοιτοι)

Share

Το απόγευμα θα αναρτήσουμε αναλυτικές οδηγίες.

Αφορά μόνο μαθητές και μαθήτριες της Γ' Λυκείου. Οι απόφοιτοι αργότερα.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή.doc)Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή.doc Διαχειριστής Ιστότοπου73 Kb
Download this file (Αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΛ με ΑΔΑ.pdf)Αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΛ με ΑΔΑ.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου637 Kb
Download this file (ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ.doc)ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ.doc Διαχειριστής Ιστότοπου53 Kb
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021.docx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021.docx Διαχειριστής Ιστότοπου15 Kb
   

Αίτηση για Πανελλαδικές 2021

Share
Αφορά τελειόφοιτους της Γ' Λυκείου και αποφοίτους:
Mας ενημέρωσαν ότι μέχρι το μεσημέρι θα αποσταλεί εγκύκλιος σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης συμμετοχής στις πανελλαδικές. Θα αφορά μόνο τους τελειόφοιτους. Για τους αποφοίτους θα γίνει ρύθμιση αργότερα.
Θα σας ενημερώνουμε αμέσως μόλις λάβουμε επίσημο έγγραφο.
   

Σελίδα 1 από 23

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
100 χρόνια μετά
Ασφαλές Διαδίκτυο
Το blog του 4ου
Τελευταία ενημέρωση:
Πέμπτη 25/02/2021 21:40
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης
ΣΕΠΛΗΔ
100 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Παρανέστι VFT

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
Δόξα Δράμας

Ονειρούπολη

Ονειρούπολη Δράμας
<<  Φεβρουάριος 2021  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
-->