Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Πανελλαδικές εξετάσεις

Αλλαγές στο μηχανογραφικό

Share

Αφορά υποψηφίους Πανελλαδικών:

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.:

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ
εντάσσεται και στο 2 ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα
με το 3 ο και 4 ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής &Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
εντάσσεται και στο 2 ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα
με το 4 ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2 ο Επιστημονικό Πεδίο
«ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
 Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2 ο
Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4 ο Επιστημονικό Πεδίο
«ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 Τα νέα Τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε),
εντάσσονται στο 4 ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Οι ανωτέρω αλλαγές στην Ένταξη των Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία εφαρμόζονται από το
σχολικό έτος 2021 – 2022 (πανελλαδικές 2022).


Β) Επίσης σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. Φ.253/64585/Α5/3-6-2021 (ΦΕΚ 2473 Β’) υπουργική
απόφαση σύμφωνα με την οποία:
 Για την εισαγωγή στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές 2022) και εφεξής, όσον αφορά
στα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

 

5%

Share

Από το Υπουργείο Παιδείας (αφορά υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια σε ποσοστό 5%)

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 5- 2021 (τελ)_96ΙΔ46ΜΤΛΗ-ΤΦ4.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 5- 2021 (τελ)_96ΙΔ46ΜΤΛΗ-ΤΦ4.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου374 Kb
   

Επίδειξη γραπτών

Share

Από το Υπουργείο Παιδείας (αφορά όσους διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις)

" ΘΕΜΑ: Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων
προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α’/19-2-2009). Επίσης, βάσει των διατάξεων της
με αριθμ.Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 Β ́/9-7-2009), η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν
γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν
μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία
υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω
υποψήφιοι.
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται
ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων
Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την
επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την
επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των
γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων.
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2021 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των
γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η
επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου
2021, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις,
στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος
το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες
Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.
Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών δοκιμίων Ειδικών
Μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες, Σχέδια, Μουσικά Μαθήματα) καθώς και του μαθήματος
«Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, όπου οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους
σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία μας."

   

Αποτελέσματα

Share

Καλές σπουδές σε όσους και όσες πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και συγχαρητήρια σε όλους και όλες για τον αγώνα και την προσπάθειά τους.

Οι επιτυχίες του Λυκείου μας είναι πολλές και δύο υποψήφιες εισάγονται στην πλέον υψηλόβαθμη σχολή (Ιατρική).

   

Σχολές ενστόλων

Share

Αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα φοιτήσουν στη Γ' Λυκείου και ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές, Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Από φέτος οι προκαταρτικές εξετάσεις θα διεξάγονται το φθινόπωρο πριν τις Πανελλαδικές και όχι τον Ιούνιο μετά τις Εξετάσεις.

Attachments:
FileΠεριγραφήUploaderFile size
Download this file (προκαταρτικές_αστυνομικών_κλπ.pdf)προκαταρτικές_αστυνομικών_κλπ.pdf Διαχειριστής Ιστότοπου159 Kb
   

Λήξη μηχανογραφικών

Share

Να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι την Τετάρτη 28 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων. Αρκετοί υποψήφιοι δεν το έχουν συμπληρώσει, κάποιοι το έχουν αποθηκεύσει προσωρινά και 43 το έχουν υποβάλει. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής για την Τριτοβάθμια, έχουν δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Την Τετάρτη στο σχολείο θα παρευρίσκεται η Υποδιευθύντρια μαζί με έναν εκπαιδευτικό προκειμένου να προσφέρουν υποστήριξη σε όσους υποψηφίους επιθυμούν.

Επίσης, οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες μπορούν να προσέρχονται για να παραλάβουν την βεβαίωση πρόσβασης/συμμετοχής.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι κάθε Πέμπτη το Σχολείο είναι ανοικτό.

   

Σελίδα 1 από 38

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
100 χρόνια μετά
Ασφαλές Διαδίκτυο
Το blog του 4ου
Τελευταία ενημέρωση:
Κυριακή 24/10/2021 16:04
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης
ΣΕΠΛΗΔ
100 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Παρανέστι VFT

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Χιονοδρομικό Φαλακρού

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
Δόξα Δράμας

Ονειρούπολη

Ονειρούπολη Δράμας
<<  Οκτώβριος 2021  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
-->