Ο μετεωρολογικός μας σταθμός

Weather Underground PWS IDRAMA3

Ενημερωτικό σημείωμα 2010

Share

4ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αθηνάς 30

Τηλ.2521048636-35


Προς: τους κηδεμόνες των μαθητών

του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το καθεστώς που διέπει τη φοίτηση των μαθητών, προσβλέποντας σε συνεργασία μαζί σας, για την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων και την εξασφάλιση ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα  μαθήματα

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία :

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50) ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησης τους.

β) Το σύνολο των  απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83. Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του, χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση του μαθητή που σημείωσε από εκατόν δεκαπέντε ως εκατόν εξήντα τέσσερις  (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων (Μ.Ο.) των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόντων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.

3. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ'ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών του τμήματος αφού ενημερώσει  το Δ/ντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή από την 1η ως την 5η κάθε μήνα.

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του στο σχολείο , βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα  του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

Μ ε τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

4. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες του κάθε  σχολείου.

Οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να επισκέπτονται τη Δ/νση του σχολείου όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Για ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση (υγείας, οικογενειακά, προσωπικά κλπ) θεωρούμε ότι είναι φρόνιμο να ενημερωθεί το σχολείο.

Ειδικότερα για επαφή με τους καθηγητές και ενημέρωσή σας για την επίδοση και τη γενικότερη συμπεριφορά των μαθητών και για καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:

Ο καθορισμός ενός προγράμματος που θα ορίζει συγκεκριμένες μέρες και ώρες που θα δέχεται τους κηδεμόνες  ο κάθε καθηγητής θα ήταν αναποτελεσματική ρύθμιση γιατί θα σας ανάγκαζε να πραγματοποιείτε πολλές επισκέψεις για να δείτε όλους τους καθηγητές. Γι'αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε το σχολείο όλες τις μέρες και ώρες λειτουργίας του ωρολογίου προγράμματος. Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα σας συστήναμε να συνεννοείστε με τα παιδιά σας για το πρόγραμμα του σχολείου γιατί υπάρχουν και αρκετοί καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο μας λίγες μόνο μέρες. Ωστόσο έχει διαμορφωθεί και πρόγραμμα με προσδιορισμό της ημέρας κατά την οποία θα δέχεται τους κηδεμόνες κάθε καθηγητής το οποίο έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων. Μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά σας να σας ενημερώσουν γι΄αυτό.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

4ο ΓΕΛ Δράμας

Αθηνάς 30, 66100 Δράμα
Τηλ. 2521048636
Fax. 2521048689
email: mail (παπάκι) 4lyk-dramas (τελεία) dra(τελεία)sch(τελεία)gr

Ομάδα Ρομποτικής

Ομάδα Ρομποτικής
Project Hydrobot

Ομάδα Φυσικής

Ομάδα Φυσικής
Παρά 4ο
Ασφαλές Διαδίκτυο

eTwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
Τελευταία ενημέρωση:
Παρασκευή 07/06/2024 15:47
Μέσο κοινωνικής δικτύωσης
ΔΙΔΕ Δράμας
www.kioulanis.gr
Πλατάκης Φίλιππος
Παναγιώτης Παζούλης

Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Αγγίτη
<<  Ιούνιος 2024  >>
 Δε  Τρ  Τε  Πε  Πα  Σα  Κυ 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
-->