ΚΠΓ - Εξετάσεις Νοεμβρίου 2012 (αιτήσεις)

Share

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ. 103694/ΚΒ/10-09-2012 Υ.Α. προκηρύχθηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2012. Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να προβείτε στη συγκρότηση των επιτροπών συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218/Β΄) όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 15600/ΚΒ/2012 (ΦΕΚ 344/Β΄).

Συγκέντρωση των δικαιολογητικών και καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει σε όλες τις περιοχές που μέχρι τώρα παρείχαν αυτή τη δυνατότητα στους υποψηφίους. Ειδικότερα, στις περιοχές στις οποίες λειτουργούσαν Γραφεία Δ.Ε. τα οποία έχουν καταργηθεί δεν μπορούν πλέον να συγκροτηθούν επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών και η αρμοδιότητα μεταφέρεται στην αντίστοιχη επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.). Για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργείται θα πρέπει στις προαναφερόμενες επιτροπές (στις Δ.Δ.Ε.) να υπάρχουν και μέλη από τις περιοχές των πρώην Γρ. Δ.Ε. τα οποία και θα αναλάβουν το έργο της συγκέντρωσης δικαιολογητικών και καταχώρησης των αιτήσεων των υποψηφίων από αυτές τις περιοχές. Ο τόπος υποβολής (π.χ. σχολικές μονάδες) των αιτήσεων στις παραπάνω περιοχές θα καθοριστεί από την αντίστοιχη Π.Δ.Ε. και θα πρέπει να ανακοινωθεί στους υποψήφιους από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Πρόγραμμα εξετάσεων.

Έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

? Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

? Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :

β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β ( Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),

γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»).

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

? Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

? Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2012 θα υποβληθούν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2012.


Διευκρινίσεις- επισημάνσεις

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή επίπεδα θα πρέπει να ενημερωθούν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται με ευθύνη τους, καθότι, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει. Για την καλύτερη ενημέρωση των υποψηφίων, παρακαλούμε να τους δοθεί αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων για τη γλώσσα και το επίπεδο που τους αφορά. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα υποβάλει μία αίτηση, αντίστοιχο αριθμό παραβόλων, καταχωρείται μία φορά και του αποδίδεται ένας κωδικός. Σε περίπτωση διπλοεγγραφής υποψηφίου θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διόρθωση.

2. Σε κάθε υποψήφιο που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ αποδίδεται ένας επταψήφιος κωδικός του οποίου τα τρία (3) πρώτα ψηφία ταυτίζονται με τον κωδικό της περιοχής που υποβάλλεται η αίτηση και τα επόμενα τέσσερα (4) είναι ο αύξων αριθμός της αίτησης στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο όρος κωδικός της περιοχής αναφέρεται στον κωδικό της Δ.Δ.Ε. η του πρώην Γρ.Δ.Ε.

3. Σας επισημαίνουμε ότι έχουν εκδοθεί επικαιροποιημένα Δελτία εξεταζομένου για τις εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2012. Τα νέα δελτία έχουν ήδη αποσταλεί, έγκαιρα, από την Υπηρεσία μας.

4. Στις εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2012 εξεταστικά κέντρα θα δημιουργηθούν μόνο στις περιοχές του επισυναπτόμενου πίνακα. Ο προαναφερόμενος πίνακας αποτελεί τη δεύτερη σελίδα της αίτησης που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις περιοχές με εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις προαναφερθείσες περιοχές επιθυμούν να εξεταστούν και θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους στη θέση 15 τον κωδικό της περιοχής αυτής ( ο επισυναπτόμενος πίνακας περιέχει για κάθε περιοχή τον αντίστοιχο κωδικό).

Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα ( για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να σημειώσουν την αντίστοιχη επιλογή στη θέση 14 της αίτησης και όχι την θέση 15.

5. Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 2 σελίδες οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν στις δύο όψεις του ίδιου φύλου χαρτιού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη δύο σελίδων στην αίτηση και θα πρέπει να υπογράφουν και στις δύο σελίδες προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.

6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή σε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο και θα σας προσκομίζεται. Τα μικρά τους ονόματα θα αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.


 

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που φοιτούν στην Α/θμια, Β/θμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

8. Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να ενημερωθούν ως προς τη δυνατότητα απαλλαγής τους σε κάποια ενότητα ανάλογα με την πάθησή τους. Επισημαίνεται ότι:

α) οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές γνωματεύσεις ή οι διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής δυσκολίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΥ.

β) Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργο των οποίων είναι η παροχή της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας.

γ) Στους υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των θεμάτων και των απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της επιλογής τους.

δ) Στους υποψηφίους με προβλήματα τύφλωσης παρέχεται η δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν κάποια από τις προαναφερόμενες διευκολύνσεις, θα πρέπει να τη δηλώσουν χειρόγραφα στην αίτησή τους .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνσή μας το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών (στις Δ/νσεις Δ.Ε. τηρείται φωτοτυπημένο αρχείο αυτών).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων, θα καταχωρηθούν με το ίδιο μηχανογραφικό σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο το οποίο φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kpgdata.minedu.gov.gr. Η εισαγωγή στο σύστημα θα γίνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που θα σας αποσταλούν από τον κ. Τρυφωνόπουλο (τηλ : 210-3442706), υπάλληλο της μηχανογράφησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες : Γ. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο : 210-3442103
FAX : 210-3443127