Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Share

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πράξη 10/10-2-2016 του Δ/ντη του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ τάξης του Λυκείου στην Θεσσαλονίκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1

KESIDIS TRAVEL

799 ?

2

Γραφείο Γεν. Τουρισμού ΚΤΕΛ Ν.Δράμας

245 ? (Τιμή Λεωφορείου)

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές, ομόφωνα επιλέγει την προσφορά του Τουριστικού Γραφείου KESIDIS TRAVEL, καθώς ήταν η μόνη που πληρούσε όλους τους όρους της προκήρυξης.

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στο Τουριστικό Γραφείο που μειοψήφησε ότι μπορεί να υποβάλει  ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 12η ώρα της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                                                   Παζούλης Παναγιώτης

                                                                                       Καρακάση Νίκη

                                                                                       Ζουρνατζής Ιωάννης

Καρολίδου Σοφία                                                       Γιαμουρίδου Πηνελόπη