Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων

Share

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.20, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πράξη 5/14-1-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β΄ τάξης του Λυκείου στη Βουλή των Ελλήνων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

1

KESIDIS TRAVEL

108?, 78?, 72? ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

2

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤRAVEL

89?, 87?, 79?, 82? ΑΝΑΛΟ-ΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

3

TSAKIRIDIS TRAVEL

78?, 83? ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

4

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

76?, 74? ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

5

PLAKIDIS TRAVEL

73?, 71?, 80? ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές, ομόφωνα επιλέγει την προσφορά του Τουριστικού Γραφείου TSAKIRIDIS TRAVEL θεωρώντας ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη (πληρότητα δικαιολογητικών, ανταπόκριση στο σύνολο των απαιτούμενων όρων της προκήρυξης), και οικονομικά συμφερότερη.

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 12η ώρα της Παρασκευής 22 Ιανουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                             Καρολίδου Σοφία

                                                                                              Καρακάση Νίκη

                                                                                          Ζουρνατζής Ιωάννης

Σκαπέτης Γεώργιος                                                          Γιαμουρίδου Πηνελόπη